Mihails (Miks) Savisko

Mihails (Miks) Savisko 30.09.1936 - 27.02.2024